100.000

Dùng để build coil cho các loại RBA, Rebuild cho pod