380.000

Sự kệt hợp hoàn hảo giữa sự ngọt ngào của dâu và sự mát lạnh của dưa hấy tajo nên 1 line juice tuyệt vời.

Hết hàng